Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Polscy konsultanci w Terjoli i Tkibuli

W dniach 27 – 31 paź­dzier­nika 2008 r. pol­scy kon­sul­tanci prze­by­wali w Ter­joli i Tkibuli.

W ciągu pię­ciu dni pobytu (dzia­ła­nia pro­wa­dzone były rów­no­le­gle w Ter­joli i Tkbuli) zostały przeprowadzone:

  • warsz­taty szko­le­niowe doty­czące opra­co­wy­wa­nia doku­men­ta­cji organizacyjnej,
  • szko­le­nia z zakresu tech­nik obsługi klienta w samorządzie,
  • warsz­taty meto­do­lo­giczne na temat podej­ścia pro­ce­so­wego i pro­jek­to­wa­nia szkoleń,
  • kon­sul­ta­cje doty­czące uspraw­nia­nia bez­po­śred­niej obsługi klien­tów (punkt obsługi interesantów),
  • kon­sul­ta­cje robo­cze samo­rzą­dow­ców z przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych słu­żące wypra­co­wa­niu obsza­rów i form współpracy.

Uczest­ni­kami szko­leń, warsz­ta­tów i kon­sul­ta­cji byli pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej (sakre­bulo i gam­ga­beli) oraz part­ne­rzy spo­łeczni (orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, insty­tu­cje edu­ka­cji, kultury).

W ramach ewa­lu­acji i moni­to­ringu zostało prze­pro­wa­dzone bada­nie ankie­towe wśród uczest­ni­ków oraz pra­cow­ni­ków samorządów.

« Wróć do listy aktualności