Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Polscy konsultanci w Obwodzie Donieckim

W dniach 2 — 7 lipiec 2012 r. w ramach pro­jektu “Aktywna Gro­mada” pol­scy kon­sul­tanci prze­by­wali w Obwo­dzie Donieckim.

W ramach wizyty odbyły się szko­le­nia dla człon­ków zespo­łów ds. komu­ni­ka­cji z miesz­kań­cami w urzę­dach rejo­no­wych w Arte­mow­sku, Amw­ro­si­jewce i Kra­sno­ar­mij­sku oraz warsz­taty dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia świad­cze­nia usług publicz­nych. Ponadto prze­pro­wa­dzono wspólne warsz­taty dla zespo­łów ds. komu­ni­ka­cji i przed­sta­wi­cieli NGO w zakre­sie pro­wa­dze­nia spo­tkań z miesz­kań­cami metodą RADAR. Następ­stwem warsz­ta­tów były spo­tka­nia z miesz­kań­cami pro­wa­dzone metodą RADAR.

Metoda RADAR polega na zgła­sza­niu przez miesz­kań­ców i przed­sta­wi­cieli NGO głów­nych pro­ble­mów wpły­wa­ją­cych na jakość ich życia. Pod­stawą do dys­ku­sji była spo­rzą­dzona wcze­śniej matryca skła­da­jąca się z zadań samo­rzą­dów i obsza­rów jako­ści życia waż­nych z punktu widze­nia miesz­kań­ców (np. bez­pie­czeń­stwo, komu­ni­ka­cja zbio­rowa, usługi komu­nalne, miesz­kal­nic­two, jakość admi­ni­stra­cji). Pod­czas spo­tka­nia miesz­kańcy zgła­szali listę pro­ble­mów a następ­nie prze­pro­wa­dzono pro­ce­durę gło­so­wa­nia, aby w demo­kra­tyczny spo­sób przy­jąć usze­re­go­waną według waż­no­ści listę pro­ble­mów do roz­wią­za­nia. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia spo­rzą­dzono listę kon­kret­nych ini­cja­tyw i dzia­łań, słu­żąca roz­wią­zy­wa­niu wska­za­nych problemów.

Na zakoń­cze­nie wizyty odbyło się spo­tka­nie pol­skich eks­per­tów i urzęd­ni­ków dot. wspól­nego wypra­co­wa­nia zasad dal­szego postę­po­wa­nia w zakre­sie roz­wią­za­nia zgło­szo­nych pro­ble­mów w ramach warsz­ta­tów RADAR.

Już w lipcu w samo­rzą­dach Arte­mow­ska, Amw­ro­si­jewki i Kra­sno­ar­mij­ska zostaną uru­cho­mione Banki Ini­cja­tyw Miesz­kań­ców w for­mie skrzynki dia­logu z mieszkańcami.

  Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/aktywnagromada

« Wróć do listy aktualności