Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Polscy konsultanci w Gruzji

W dniach 14 – 21 listo­pada 2009 r. pol­scy kon­sul­tanci prze­by­wali w Gru­zji. W trak­cie pobytu w 5 rejo­nach Gru­zji (Ter­jola, Tki­buli, Cho­kha­tauri, Ozur­geti, Bor­jomi) zostały prze­pro­wa­dzone warsz­taty, w któ­rej udział wzięli samo­rzą­dowcy i przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich. Celem debaty było opra­co­wa­nie opty­mal­nego modelu pomię­dzy samo­rzą­dem a NGO, m.in. na bazie pol­skich doświad­czeń (m.in. zasady two­rze­nia pro­gramu współ­pracy jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi oraz z pod­mio­tami, pro­gram współ­pracy Sta­ro­stwa Powia­to­wego w Leżaj­sku z NGO’s) głów­nie w zakre­sie pomocy spo­łecz­nej i wspie­ra­niu grup defa­wo­ry­zo­wa­nych, a także orga­ni­zo­wa­niu edu­ka­cji pozasz­kol­nej dla młodzieży.

Ponadto z kadrą kie­row­ni­czą urzę­dów admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej odbyły się kon­sul­ta­cje doty­czące wdra­ża­nia uspraw­nień zarząd­czych nie­zbęd­nych do opra­co­wa­nia ofert inwe­stor­skich i tury­stycz­nych, a także wpro­wa­dze­nia koniecz­nych zmian odno­szą­cych się bez­po­śred­nio do współ­pracy z pod­mio­tami zewnętrznymi.

 Jed­no­cze­śnie w trak­cie wizyty została omó­wiona forma i zakres przy­szłego part­ner­stwa powiatu leżaj­skiego z Chokhatauri.

 W trak­cie wizyty w Tbi­lisi pol­scy kon­sul­tanci spo­tkali się z przed­sta­wi­cie­lem Kościoła Rzym­sko­ka­to­lic­kiego w Gru­zji, w trak­cie któ­rego omó­wiono moż­liwe kie­runki wspie­ra­nia osób wyklu­czo­nych spo­łecz­nie (m.in. we współ­pracy z Cari­tas w Gruzji).

TERJOLA

Po wizy­cie stu­dyj­nej w Pol­sce  jej uczest­nicy zor­ga­ni­zo­wali spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i leka­rzy, w trak­cie któ­rego omó­wiono moż­li­wo­ści stwo­rze­nia modelu wspar­cia osób wyklu­czo­nych spo­łecz­nie. Przy­szynką do tej dys­ku­sji była wizyta w Zakła­dzie Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej w Nowej Sarzy­nie. W obec­nej chwili przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji spo­łecz­nych zbie­rają dane nt. pro­blemu osób cho­rych psy­chicz­nie na tere­nie rejonu, a także opra­co­wa­nie sta­ty­styki osób potrze­bu­ją­cych wspar­cia, która zosta­nie prze­ka­zana lokal­nej admi­ni­stra­cji. Dużą trud­no­ścią jest brak spe­cja­li­stów: peda­go­gów i psy­cho­lo­gów. Lokalni NGO’sowcy pla­nują orga­ni­za­cję kur­sów psy­cho­lo­gicz­nych dot. metod pracy z nie­peł­no­spraw­nymi, a także pracy z dziećmi. W celu sfor­ma­li­zo­wa­nia swo­jej dzia­łal­no­ści zosta­nie utwo­rzona orga­ni­za­cja nauczy­cieli i pedagogów.

Ze strony admi­ni­stra­cji trwają prace nad utwo­rze­niem w urzę­dzie cen­trum infor­ma­cji (na wzór pol­skich punk­tów obsługi klienta).

TKIBULI

W Tki­buli przed­sta­wi­ciele admi­ni­stra­cji zebrali dane nt. osób nie­peł­no­spraw­nych w rejo­nie (ok.500 osób). Głów­nie dzia­ła­nia akty­wi­za­cji odby­wają się w Tki­buli i dwóch wio­skach, w które zaan­ga­żo­wana jest lokalna admi­ni­stra­cja, NGO’s a także spo­łecz­ność lokalna. Pro­wa­dzone są roz­mowy psy­cho­lo­giczno – tera­peu­tyczne, orga­ni­za­cja warsz­ta­tów pla­stycz­nych (orga­ni­za­cja People In Need przy­znała mini grant na orga­ni­za­cję wystawy osób nie­peł­no­spraw­nych). Poprzez gazetę lokalną admi­ni­stra­cja pró­buje poin­for­mo­wać jak naj­więk­szą ilość miesz­kań­ców o pro­wa­dzo­nych dzia­ła­niach, a także zachę­cić do akty­wi­za­cji w pracy na rzecz osób cho­rych i w trud­nym poło­że­niu mate­rial­nym. Została zor­ga­ni­zo­wana zbiórka pie­nię­dzy dla osób cho­rych na epilepsję.

Główną trud­no­ścią, która stoi przed przed­sta­wi­cie­lami spo­łecz­no­ści lokal­nych i NGO’s, w sku­tecz­nej pomocy oso­bom potrze­bu­ją­cym jest brak meto­do­lo­gii pracy z oso­bami niepełnosprawnymi.

OZURGETI

W trak­cie pobytu odbyły się rów­nież indy­wi­du­alne spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami lokal­nych organizacji.

Orga­ni­za­cja „Roz­wój Demo­kra­cji” – główne dzia­ła­nia doty­czą roz­woju samo­rządu lokal­nego (głów­nie gmin), moni­to­ring budżetu admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, a także ochrona praw dzieci i młodzieży.

 The Young Scientist’s Club of Ozur­geti – pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje z admi­ni­stra­cją lokalną przy opra­co­wy­wa­niu Stra­te­gii Roz­woju Rejonu, a także opra­co­wuje pro­jekt moder­ni­za­cji wodociągów.

Stu­dent Youth Coun­cil – wspiera roz­wój i popu­la­ry­za­cję wolon­ta­riatu (rów­nież międzynarodowego).

Sto­wa­rzy­sze­nie Ochrony Zdro­wia Kobiet „Pacjent +” – zaj­muje się obroną praw i zdro­wia kobiet, a także osób cho­rych psy­chicz­nie (przy­sto­so­wa­nie do życia spo­łecz­nego). Tre­ne­rzy Sto­wa­rzy­sze­nia uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach w Wiel­kiej Bry­ta­nii doty­czą­cych metod inte­gra­cji spo­łecz­nej osób zabu­rzo­nych psy­chicz­nie. Orga­ni­za­cja opra­co­wała sta­ty­stykę doty­czącą osób nie­peł­no­spraw­nych na tere­nie regio­nie Guria (4700 osób na 160 tys. miesz­kań­ców regionu ; 97% osób cho­rych psy­chicz­nie pozo­staje bez zatrudnienia).

Dane kon­tak­towe:

Women Health Pro­tec­tion Asso­cia­tion of Guria Region „Patient +”

email: patientplus@mail.ru

Irina Gogu­adze ; email: irina_goguadze@hotmail.com

Orga­ni­za­cja Mło­dych Praw­ni­ków – orga­ni­za­cja ogól­no­kra­jowa (cen­trala w Tbi­lisi), pro­wa­dzi m.in. moni­to­ring dzia­łań publicz­nych, w tym samorządowych.

Dane kon­tak­towe (biuro regio­nalne w Ozurgeti) :

Tamaz Tra­pa­idze – Dyrek­tor Biura Regio­nal­nego
ul. Gabriel Epi­sko­posi 25/10
3500 Ozur­geti
email: ozurgeti@gyla.ge
www.gyla.ge

Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dych Nauczy­cieli – główne dzia­ła­nia skie­ro­wane są na roz­wój demo­kra­ty­za­cji w szko­łach. Obec­nie orga­ni­za­cja pra­cuje w 20 szko­łach (pilo­taż samo­oceny szkoły, opra­co­wa­nie sta­tutu szkoły, stra­te­gia roz­woju, zarzą­dza­nie szkołą, akty­wi­za­cja dzia­łal­no­ści pozasz­kol­nej – two­rze­nie klu­bów lide­rów, a także klu­bów eko­no­mii, dzien­ni­kar­stwa, kine­ma­to­gra­fii ; orga­ni­za­cja samo­rzą­dów szkol­nych). Orga­ni­za­cja prze­pro­wa­dziła ana­lizę pro­ble­mów i potrzeb lokal­nych dzieci (m.in. bez­ro­bo­cie rodzi­ców, alko­ho­lizm i prze­moc w rodzi­nie, potrzeba leków, dodat­kowe zdjęcia).

CHOKHATAURI

W listo­pa­dzie 2009 r. w trak­cie wizyty zostało nawią­zane part­ner­stwo pomię­dzy samo­rzą­dową admi­ni­stra­cją rejo­nową Cho­kha­tauri a Powia­tem Leżaj­skim. Ini­cja­to­rami współ­pracy był Anton Khun­da­dze – Prze­wod­ni­czący Sakre­bulo Cho­kha­tauri i Robert Żoły­nia – Sta­ro­sta Leżajski.

Youth Cen­ter „Pro­gress” — wspo­maga akcję badań lekar­skich dzieci, wspól­nie z samo­rzą­dem pro­wa­dzi akcję inte­gra­cji dzieci nie­peł­no­spraw­nych w szko­łach (samo­rząd finan­suje wyży­wie­nie dla dzieci). W rejo­nie dzia­łają 4 cen­tra pomocy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, Pro­gress orga­ni­zuje dojazdy do ośrod­ków. Ponadto opra­co­wy­wane są plany roz­woju indy­wi­du­al­nego dzieci nie­peł­no­spraw­nych. Youth Cen­ter Pro­gress jest człon­kiem Regio­nal­nej Koali­cji ds. Pomocy Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym (w skład któ­rej łącz­nie wcho­dzi 7 orga­ni­za­cji). Głów­nym pro­ble­mem samej orga­ni­za­cji jest brak sta­łego lokalu.

BORJOMI

Samst­khe – Java­kheti Media Cen­ter – współ­praca admi­ni­stra­cji – NGO na pozio­mie wymiany infor­ma­cji. Pro­wa­dzi szko­le­nia na orga­ni­za­cji a także bazę danych lokal­nych NGO’s (aktyw­nych i nie­ak­tyw­nych, z podzia­łem na obszary dzia­łal­no­ści). Orga­ni­za­cja obec­nie two­rzy lokalną tele­wi­zje internetową.

Sto­wa­rzy­sze­nie Nauczy­cieli i Peda­go­gów „Edu­ca­tor”
– oddział regio­nalny w Bor­jomi (cen­trala w Tbi­lisi – www.educator.ge)
– osoba odpo­wie­dzialna za dzia­ła­nie na tere­nie Bor­jomi: ketevankiknadze@mail.ru

« Wróć do listy aktualności