GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU
CEL PROJEKTU
  • Szkolenie Specjalista ds. zarządzania -  szkolenie dla 110 osób, 5 grup, 60 godz szkol./gr. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie najnowszych tendencji w zarządzaniu sektorem publicznym i komercyjnym, zarządzanie potencjałem społecznym, sobą w czasie oraz jakością ze szczególnym uwzględnieniem norm ISO 9001, poruszone zostaną również elementy zarządzania strategicznego, wybór metod, analiza strat oraz wykorzystanie planowania scenariusza strategii w działaniach prorozwojowych instytucji sektora publicznego i komercyjnego.
  • Szkolenie Specjalista ds. zarządzania finansami i zamówień publicznych - szkolenie dla 100 osób, 5 grup, 60 godz szkol./gr. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie: źródeł pochodzenia finansów publicznych, zasad wydatkowania tych środków, tworzenia budżetu, sprawozdawczość budżetowa, zasada bezstronności i obiektywizmu w praktyce, zasady wyboru ofert wg ustawy o zamówieniach publicznych, odpowiedzialność dyscyplinarna i karna w przypadku nieprzestrzegania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych.
  • Szkolenie Specjalista Audytor wewnętrzny – szkol. dla 50 osób, 2 gr, 45 godz. szkol./gr. szkol. dotyczyć będzie struktury, wymagań, planowania i przygotowania oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, tworzenia dokumentacji Systemu Jakości, charakterystyka norm ISO 9001, wymagania dla audytorów.
  • Szkolenie Trener – Coach -  szkol. dla 90 osób, 6 gr, 60 godz.szkol/gr.szkolenie przygotowujące do pracy trenera, poznanie kluczowych umiejętności trenerskich pozwalających na efektywną pracę z grupą szkoleniową, zrozumienie procesów grupowych mających wpływ na efektywność uczenia się.
  • Warsztaty kariery zawodowej i komunikacji interpersonalnej – warsztaty dla 300 osób, w ramach warsztatów odbędą się zajęcia indywidualne po 2 godz. na każdego uczestnika, mające na celu wskazanie możliwości rozwoju kariery zawodowej, warsztaty w grupach 15 osobowych po 20 godz. szkol. dla każdej grupy, warsztaty o tematyce psychologicznych aspektów pracy, radzenia sobie ze stresem, pozyskanie umiejętności komunikacji z konfliktowym, trudnym odbiorcą, empatia i asertywność, budowanie relacji w zespole, umiejętność negocjacji.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników Policji do potrzeb rynku pracy.
ODBIORCY PROJEKTU

Pracownicy Lubelskiego Garnizonu Policji (mundurowi i cywilni) zamieszkali lub pracujący na terenie województwa lubelskiego

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zgodnym z załącznikiem nr 1. do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych. Zaświadczenia w szczególności będą zawierały informację nt. zakresu szkoleń, liczby godzin szkoleniowych i celu szkolenia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, stosując zasadę konkurencyjności przyjowała oferty, których celem było wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie Warsztatów kariery zawodowej i komunikacji interpersonalnej związku z realizacją projektu „Akademia Policyjna Lubelszczyzny”

Zobacz protokół z wyboru oferty


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl