Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Podręcznik konsultacji społecznych

Zapra­szamy do lek­tury Pod­ręcz­nika kon­sul­ta­cji społecznych!

Pod­ręcz­nik  powstał w ramach pro­jektu: Aka­de­mia lide­rów partycypacji.

Pro­jekt reali­zo­wany  w ramach Polsko-Kanadyjskiego Pro­gramu Wspar­cia Demo­kra­cji, współ­fi­nan­so­wa­nego z pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz Kana­dyj­skiego Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych,  Han­dlu i Rozwoju. 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z poniż­szym opracowaniem:

Pod­ręcz­nik kon­sul­ta­cji społecznych

 

 

 

 

« Wróć do listy aktualności