Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Podpisanie porozumienia

W dniu 15 grud­nia 2015 r. Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pod­pi­sał umowę o part­ner­stwie i współ­pracy z Wołyń­ską Fun­da­cją „Prybuzhzhya”.

Na mocy poro­zu­mie­nia obie insty­tu­cje będą dzia­łać na rzecz wspar­cia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego, roz­woju społeczno-gospodarczego Woły­nia oraz orga­ni­za­cji przed­się­wzięć mają­cych na celu kre­owa­nie warun­ków dla roz­woju przedsiębiorczości.

podpisanie_1 podpisanie_3

« Wróć do listy aktualności