Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pierwszy RADAR w powiecie leżajskim.

28 marca 2012 w Muzeum Ziemi Leżaj­skiej odbyło się pierw­sze spo­tka­nie pro­wa­dzone metodą RADAR.

Spo­tka­nie miało na celu:

-  Pre­zen­ta­cję i omó­wie­nie cało­ści Pro­ce­dury PAS, ze szcze­gól­nym pod­kre­śle­niem zakresu tema­tycz­nego i zna­cze­nia Spo­tkań RADAR.
- Przed­sta­wie­nie zasad i tech­nik pracy na Spo­tka­niach RADAR – pre­zen­ta­cja wraz z dys­ku­sją o szcze­gó­łach zasto­so­wa­nia tej metody.
- Zgła­sza­nie  pro­po­zy­cji nowych obsza­rów jako­ści życia i zarzą­dza­nia (uzu­peł­nie­nie listy pytań i wskaź­ni­ków do nowo zgło­szo­nych obsza­rów jako­ści życia i jako­ści zarzą­dza­nia).
-  Podział osób bio­rą­cych udział w Spo­tka­niu na grupy.
- Wyzna­cza­nie 5 obsza­rów prio­ry­te­to­wych przy uży­ciu omó­wio­nej metody RADAR:

  1. Zdro­wie;
  2. Praca;
  3. Trans­port i komunikacja;
  4. Edu­ka­cja
  5. Ducho­wość.

 

Na bazie tych wska­zań powsta­nie ankieta publiczna roze­słana do repre­zen­ta­tyw­nej grupy miesz­kań­ców powiatu leżaj­skiego. Obszary, które uzy­skały sta­tus prioryteto­wych na spo­tka­niach RADAR w ankie­cie zostaną objęte bar­dziej szczegóło­wym zakre­sem pytań. Podej­ście to zapewni obję­cie wszyst­kich obsza­rów uwzględ­nio­nych w matrycy PAS oraz uzy­ska­nie pogłębio­nych infor­ma­cji w obsza­rach priorytetowych.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za obec­ność! Następne spo­tka­nie  RADAR II w powie­cie leżaj­skim odbę­dzie się koń­cem maja 2012 r.

A już 12 kwiet­nia 2012 moż­li­wość uczest­nic­twa w spo­tka­niu RADAR I będą mieli miesz­kańcy Lublina.

 Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy!

« Wróć do listy aktualności