Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


PAS — trzecia wizyta we Włoszech

W dniach 12–16 wrze­śnia 2011 odbyła się trze­cia (ostat­nia) wizyta stu­dyjna we Wło­szech mająca na celu dal­sze pozna­nie wło­skich doświad­czeń w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia usług publicznych.

 W ramach spo­tka­nia uczest­nicy odbyli spo­tka­nia m.in. w Biu­rze Rela­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Mia­sta Turyn, Agen­cji Roz­woju Turynu, Socio­lab — fir­mie zaj­mu­ją­cej się par­ty­cy­pa­cja spo­łeczną. Odwie­dzili także Gminę Savi­gliano i Col­le­gno gdzie odbyło się spo­tka­nie w Urzę­dzie ds. Trans­for­ma­cji Urba­ni­za­cyj­nych. Uczest­nicy odwie­dzili także Piazza dei Mestieri, który jest przy­kła­dem spraw­nie dzia­ła­ją­cego part­ner­stwa publiczno-prywatnego.

 Pod­czas pobytu uczest­ni­kom towa­rzy­szyli wło­scy eks­perci z firmy ISLM s. r. l. w skła­dzie: Luca Mila­netto i Andrea Contini.

 W wizy­cie udział wzięli przedstawiciele:

UM Lublin – Krzysz­tof Łątka

UM Ponia­towa – Krzysz­tof Zubrzycki, Beata Kochan

UM Świd­nik – Andrzej Radek, Artur Soboń, Łukasz Reszka, Piotr Jankowski

UG Gro­dzi­sko Dolne – Jacek Chmura, Grze­gorz Pota­czała, Kata­rzyna Mach — Wawrzaszek

oraz przed­sta­wi­ciel Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich – Robert Gostkowski.

  

« Wróć do listy aktualności