Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Parlament Dzieci i Młodzieży

W dniu 30 listo­pada przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich uczest­ni­czyli w Sesji Spra­woz­daw­czo – Wybor­czej Par­la­mentu Dzieci i Mło­dzieży Woje­wódz­twa Lubelskiego.

Celem sesji był wybór nowego Pre­zy­dium PDiMWL. Na uro­czy­stość zapro­szono rów­nież przed­sta­wi­cieli lubel­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, któ­rzy pod­czas swo­ich wystą­pień poru­szyli kwe­stię podej­mo­wa­nia dzia­łal­no­ści pozasz­kol­nej przez młodzież.

W trak­cie swo­jego wystą­pie­nia Paweł Pro­kop – Pre­zes FIM przed­sta­wił uczest­ni­kom sesji zalety bycia aktyw­nym i przedsiębiorczym.

 

« Wróć do listy aktualności