Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Opracowanie ostatecznej wersji modelu – zakończenie projektu

Z dniem 31 lipca 2016 roku zakoń­czy­li­śmy reali­za­cję pro­jektu „Wspól­nie możemy wię­cej”. Opra­co­wany modelu dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cji usług świad­czo­nych na rzecz osób z tzw. podwójną dia­gnozą psy­chia­tryczną został prze­ka­zany do Mini­ster­stwa Roz­woju do oceny ekspertów.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego Pro­gram Ope­ra­cyjny Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój Dzia­ła­nia 4.1

0000034275

« Wróć do listy aktualności