Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Operator ładowarki, Profesjonalny handlowiec

Rekru­ta­cja na szko­le­nia i staże!

Zapra­szamy osoby zain­te­re­so­wane udzia­łem w kolej­nych szko­le­niach, reali­zo­wa­nych w ramach pro­jektu “Młody  - wykwalifikowany” .  

W listo­pa­dzie 2014 roku roz­po­czy­namy rekru­ta­cję na szkolenia: 

  • Ope­ra­tor ładowarki
  • Pro­fe­sjo­nalny handlowiec
 
Osoby zain­te­re­so­wane udzia­łem w wybra­nym szko­le­niu, pro­simy o zło­że­nie kom­pletu dokumentów:

1_ankieta-zgłoszeniowa (pdf.)

2_oświadczenia-dane_osobowe (pdf.)

3_oświadczenia_ o speł­nia­niu kryterium_grupy_docelowej (pdf.)

4_oświadczenia_ o zamieszkaniu_(pdf.)

5_oświadczenia_ o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem (pdf.)

Młody_wykwalifikowany_Regulamin pro­jektu (pdf.)

 

Zgło­sze­nia pro­simy dostar­czyć oso­bi­ście lub prze­słać pocztą tra­dy­cyjną  na adres: 

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich,
ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7, 20–078 Lublin
tel./fax: 81 532 14 25

z dopi­skiem: Zgło­sze­nie do pro­jektu “Młody — wykwalifikowany”

« Wróć do listy aktualności