Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Ograniczenie swobód obywatelskich na Ukrainie

Oświad­cze­nie Grupy Zagranica.

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich jest orga­ni­za­cją człon­kow­ską Grupy Zagranica.

« Wróć do listy aktualności