Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Ogło­sze­nie wyboru Wykonawcy

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 5/7.2.1./2015

Na zapy­ta­nie ofer­towe nr 5/7.2.1./2015 wpły­nęło łącz­nie 11 ofert, z czego oce­nie zostało pod­da­nych 7 ofert (4 oferty zawie­rały błędy for­malne i/lub merytoryczne.

Do reali­za­cji usługi zostały wybrane nastę­pu­jące podmioty:

    help with the­sis writing

  • Łuka­sik Iwona
  • Bana­szuk — Celiń­ska Ewa
  • Dudzic Rafał, Euro­pej­skie Cen­trum Doradz­two Szkoleniowe
  • Gałan Kata­rzyna

Poni­żej pre­zen­tu­jemy listę ran­kin­gową z oceny ofert

lista ran­kin­gowa (pdf)

oraz pro­to­kół w wyboru

pro­to­kol z wyboru (pdf)

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności