Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Obóz dla młodzieży w ramach projektu “Świat dobrej przyszłości”

 

W dniach  01.07.2013 r. — 08.07.2013 r. dla mło­dzieży bio­rą­cej udział w  pro­jek­cie  “Świat dobrej przy­szło­ści” zor­ga­ni­zo­wano obóz letni.  

W ramach pro­jektu “Świat dobrej przy­szło­ści” dla Uczest­ni­ków pro­jektu zor­ga­ni­zo­wano  obóz letni mający na celu inten­sy­fi­ka­cję dzia­łań tuto­rin­gowo — men­to­rin­go­wych zakła­da­nych w projekcie.  

Grupa mło­dzieży wraz z opie­ku­nami i tre­ne­rami wyje­chała w ter­mi­nie 01.07.2013 r. — 08.07.2013 r.  do Wła­dy­sła­wowa. Uczest­nicy wyko­rzy­stu­jąc uroki nad­mor­skich tere­nów brali udział w zaję­ciach, warsz­ta­tach  i atrak­cjach wzmac­nia­ją­cych efek­tyw­ność roz­woju umie­jęt­no­ści współ­pracy w gru­pie, samo­re­gu­la­cji, radze­nia sobie ze stre­sem i auto­pre­zen­ta­cji. Orga­ni­zo­wane zaję­cia  team buil­din­go­wych kształ­to­wały moty­wa­cję Uczest­ni­ków, inten­sy­fi­ko­wały sys­tem komu­ni­ka­cji w gru­pie. Mło­dzież poprzez uczest­nic­two w zaję­ciach obok nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, nawią­zała silne rela­cje inter­per­so­nalne z tre­ne­rami i opie­ku­nami; a zebrane po obo­zie opi­nie wska­zują na zado­wo­le­nie Uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

« Wróć do listy aktualności