Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


O polskich doświadczeniach zmian systemowych w Charkowie

Jed­nym z czo­ło­wych pro­jek­tów FIM w 2014 roku jest pro­jekt „Pol­skie doświad­cze­nia zmian sys­te­mo­wych. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Ukra­iny” który Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich reali­zuje wspól­nie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospo­dar­czą oraz UM Lublin. Pier­wot­nie reali­za­cja pro­jektu była zapla­no­wana w 8 mia­stach. Jed­nak w trak­cie jego reali­za­cji ze względu na duże zain­te­re­so­wa­nie innych ukra­iń­skich samo­rzą­dów do grona uczest­ni­ków zostały dołą­czone Char­ków oraz Odessa.

W pro­jek­cie uczest­ni­czą przed­sta­wi­ciele kadry kie­row­ni­czej i pra­cow­nicy samo­rzą­dów ukra­iń­skich, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, świata nauki, kul­tury, dzien­ni­ka­rze, lokalni przed­się­biorcy, stu­denci oraz mieszkańcy.

Reali­za­cja dzia­łań pro­jek­to­wych w Char­ko­wie odby­wała się w dniach 20–21 listo­pada 2014 r. Zaję­cia pro­wa­dził Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich Paweł Pro­kop oraz Dyrek­tor Pro­gramu Study Tours to Poland Miro­sław Skórka.

Tema­tyka warsz­ta­tów — “Współ­cze­sny samo­rząd ukra­iń­ski — nowy model funk­cjo­no­wa­nia”. Odbyła się rów­nież otwarta debata samo­rzą­dowa nt. zasad funk­cjo­no­wa­nia samo­rządu oraz kie­run­ków roz­woju mia­sta i regionu.

Reali­za­cja dzia­łań pro­jek­to­wych odbyła się we współ­pracy z Insty­tu­tem Sta­łego Roz­woju, Char­kow­ską Radą Obwo­dową oraz Naro­dową Aka­de­mią Zarzą­dza­nia Pań­stwo­wego przy Pre­zy­den­cie Ukra­iny. Uczest­nicy warsz­ta­tów i debaty repre­zen­to­wali samo­rządy wszyst­kich szcze­bli obwodu charkowskiego.

W ramach wizyty do Char­kowa odbyło się także spo­tka­nie Pre­zesa FIM Pawła Pro­kopa i Dyrek­tora Pro­gramu Study Tours to Poland Miro­sława Skórki z prze­wod­ni­czą­cym Char­kow­skiej rady obwo­do­wej Ser­gi­jem Czernowym.

 

« Wróć do listy aktualności