Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 • Paweł Pro­kop
  Pre­zes Zarządu
  pawel.prokop@fim.org.pl

  Dowiedz się więcej

  Paweł Pro­kop
  Fun­da­tor i pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, kon­sul­tant i audi­tor Sys­te­mów Zarzą­dza­nia (koor­dy­na­tor wdro­że­nia sys­temu według normy ISO 9001 w kil­ku­dzie­się­ciu insty­tu­cjach publicz­nych i komer­cyj­nych ), autor pro­gra­mów współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej (m.in. z part­ne­rami wło­skimi, nie­miec­kimi, ukra­iń­skimi, rosyj­skimi, gru­ziń­skimi i tadżyc­kimi); eks­pert w pro­jek­tach finan­so­wa­nych ze środ­ków rządu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Holan­dii, Kanady, Nor­we­gii, MSZ RP oraz UE (w szcze­gól­no­ści w wie­lo­let­nich pro­jek­tach inno­wa­cyj­nych). Doradca Pre­zy­denta Lublina ds. par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej i współ­pracy trans gra­nicz­nej. Szef Rady Pro­gra­mo­wej Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschod­nich (powo­ła­nego przez Mar­szałka Woje­wódz­twa Lubel­skiego, Pre­zy­denta Lublina oraz Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. roz­woju UNDP w Pol­sce). Tre­ner i kon­sul­tant, spe­cja­li­sta w zakre­sie coachingu orga­ni­za­cyj­nego i two­rze­nia stra­te­gii roz­woju dla orga­ni­za­cji sek­tora publicz­nego, poza­rzą­do­wego i komer­cyj­nego. Uczest­ni­czył w pra­cach przy wdra­ża­niu reformy admi­ni­stra­cji publicz­nej, był człon­kiem Komi­tetu Moni­to­ru­ją­cego reali­za­cję Kon­traktu Woje­wódz­kiego. Czło­nek zespołu Szefa Służby Cywil­nej opra­co­wu­ją­cego stra­te­gię szko­leń pol­skiej admi­ni­stra­cji na lata 2004–2007. Audy­tor w Kon­kur­sie na Naj­bar­dziej Przy­ja­zny Urząd Admi­ni­stra­cji Publicz­nej. Wykła­dowca uczelni wyż­szych , autor opra­co­wań nt. zarzą­dza­nia w admi­ni­stra­cji, par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej, etyki życia publicz­nego. Wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Emaus, Prze­wod­ni­czący Rady Fun­da­cji Open Cul­ture, czło­nek Forum Pol­sko – Ukraińskiego.