Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


  • dr Julita Agnieszka Ryb­czyń­ska
    Prze­wod­ni­cząca Rady Fun­da­cji, UMCS w Lublinie

  • dr hab. prof. UMCS Sta­ni­sław Micha­łow­ski
    Rek­tor UMCS w Lublinie

  • dr Wień­czy­sław Nie­mi­row­ski
    UMCS w Lublinie