Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 • Anna Bie­lak
  Dyrek­tor Biura
  anna.bielak@fim.org.pl
  Dowiedz się więcej

  Anna Bie­lak
  Wykła­dowca uczelni wyż­szych w zakre­sie zarzą­dza­nia admi­ni­stra­cją publiczną i zarzą­dza­nia pro­jek­tami. Koor­dy­na­tor kil­ku­dzie­się­ciu pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nymi ze środ­ków Unii Euro­pej­skie, rządu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP, współ­au­torka kon­cep­cji pro­jek­tów inno­wa­cyj­nych testu­ją­cych w ramach Prio­ry­tetu V, VI i VII POKL, akre­dy­to­wany tre­ner Regio­nal­nego Ośrodka Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w Lubli­nie, kon­sul­tant w dzie­dzi­nie wdra­ża­nia roz­wią­zań o cha­rak­te­rze zarząd­czym i orga­ni­za­tor­skim w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej w Pol­sce a także na Ukra­inie, w Gru­zji, Rosji i Tadżykistanie.