Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


o_nas

Kreowanie, promowanie oraz wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim wspierających funkcjonowanie trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

Cele Fun­da­cji:

 1. Budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez pro­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i orga­ni­za­cji pozarządowych.
 2. Dzia­ła­nia edu­ka­cyjne, pro­mo­wa­nie modelu ucze­nia się przez cale życie.
 3. Wzmac­nia­nie przed­się­bior­czo­ści, kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w wymia­rze gospo­dar­czym i społecznym.

Nasi part­ne­rzy:

 

Zarząd Fundacji

 • Paweł Prokop
  Prezes Zarządu
  pawel.prokop@fim.org.pl

  Dowiedz się więcej

  Paweł Prokop
  Fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, konsultant i auditor Systemów Zarządzania (koordynator wdrożenia systemu według normy ISO 9001 w kilkudziesięciu instytucjach publicznych i komercyjnych ), autor programów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi i tadżyckimi); ekspert w projektach finansowanych ze środków rządu Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kanady, Norwegii, MSZ RP oraz UE (w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych). Doradca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy trans granicznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich (powołanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Lublina oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju UNDP w Polsce). Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla organizacji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Uczestniczył w pracach przy wdrażaniu reformy administracji publicznej, był członkiem Komitetu Monitorującego realizację Kontraktu Wojewódzkiego. Członek zespołu Szefa Służby Cywilnej opracowującego strategię szkoleń polskiej administracji na lata 2004-2007. Audytor w Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Publicznej. Wykładowca uczelni wyższych , autor opracowań nt. zarządzania w administracji, partycypacji społecznej, etyki życia publicznego. Wiceprezes Stowarzyszenia Emaus, Przewodniczący Rady Fundacji Open Culture, członek Forum Polsko – Ukraińskiego.

Rada Fundacji

 • dr Julita Agnieszka Rybczyńska Przewodnicząca Rady Fundacji, UMCS w Lublinie
 • dr hab. prof. UMCS Stanisław Michałowski Rektor UMCS w Lublinie
 • dr Wieńczysław Niemirowski UMCS w Lublinie

Dyrektor Biura

 • Anna Bielak
  Dyrektor Biura
  anna.bielak@fim.org.pl
  Dowiedz się więcej

  Anna Bielak
  Wykładowca uczelni wyższych w zakresie zarządzania administracją publiczną i zarządzania projektami. Koordynator kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskie, rządu Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, współautorka koncepcji projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu V, VI i VII POKL, akredytowany trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, konsultant w dziedzinie wdrażania rozwiązań o charakterze zarządczym i organizatorskim w administracji samorządowej w Polsce a także na Ukrainie, w Gruzji, Rosji i Tadżykistanie.

Zespół