Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt Fundacji

Nowo­cze­sne zarzą­dza­nie out­so­ur­cin­giem usług spo­łecz­nych” otrzy­mał pozy­tywną ocenę Komi­sji Oceny Projektów.

W wyniku prac Komi­sji Oceny Pro­jek­tów przy Mini­ster­stwie Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej, obra­du­ją­cej w dniach 14 — 18 maja 2012 r. w ramach kon­kursu nr DWF_5.4.2_8_2011 pt. „Wspie­ra­nie roz­woju narzę­dzi zwią­za­nych z kon­trak­to­wa­niem usług spo­łecz­nych (out­so­ur­cing) przez admi­ni­stra­cję publiczną”, pozy­tywną ocenę mery­to­ryczną uzy­skał pro­jekt inno­wa­cyjny Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pt. “Nowo­cze­sne zarzą­dza­nie out­so­ur­cin­giem usług społecznych”.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie już wkrótce!!!

« Wróć do listy aktualności