Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt Fundacji

Nowo­cze­sne stan­dardy drogą do efek­tyw­nej współ­pracy admi­ni­stra­cji i orga­ni­za­cji pozarządowych.

Po pozy­tyw­nej reko­men­da­cji Komi­sji Oceny Pro­jek­tów Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej, nasz pro­jekt “Nowo­cze­sne stan­dardy drogą do efek­tyw­nej współ­pracy admi­ni­stra­cji i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych” otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z fun­du­szy unij­nych (Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki, Prio­ry­tet V. “Dobre rządzenie”).

Celem pro­jektu jest wdro­że­nie stan­dar­dów współ­pracy samo­rządu z orga­ni­za­cjami pozarządowymi.

W ramach dzia­łań pro­jek­to­wych odbędą się stu­dia pody­plo­mowe dla kadr samo­rzą­dów i orga­ni­za­cji pozarządowych.

Przed­się­wzię­cie reali­zo­wane jest w part­ner­stwie ze Sta­ro­stwem Powia­to­wym w Leżaj­sku oraz Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lublinie.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie już wkrótce!

« Wróć do listy aktualności