Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt FIM

Miło nam poin­for­mo­wać, iż pro­jekt Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich „Aka­de­mia lide­rów par­ty­cy­pa­cji” uzy­skał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Polsko-Kanadyjskiego Pro­gramu Wspar­cia Demokracji.

Dzia­ła­nia reali­zo­wane będą na Ukra­inie w obwo­dzie wołyń­skim, iwa­no­fran­kow­skim oraz rówień­skim i doty­czyć będą wspar­cia mery­to­rycz­nego i orga­ni­za­cyj­nego łączą­cych się gromad.

Wię­cej szcze­gó­łów już wkrótce.

20150907141147_0_PL-CA_20kwadrat2

« Wróć do listy aktualności