Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt FIM

Od 01 kwiet­nia 2016 r. Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w part­ner­stwie z Lubel­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Ochrony Zdro­wia Psy­chicz­nego reali­zuje pro­jekt “Wspól­nie możemy więcej”

            Istotą pro­jektu jest opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­nego modelu lecze­nia śro­do­wi­sko­wego, któ­rego odbiorcą będą osoby chore psy­chicz­nie oraz z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi z tzw. podwójną diagnozą.

Celem główny pro­jektu jest poprawa jako­ści usług świad­czo­nych na rzecz osób cho­rych psy­chicz­nie i z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi z tzw.“podwójną dia­gnozą” z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, pod­kar­pac­kiego, świę­to­krzy­skiego i pod­la­skiego poprzez opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­nego modelu leczenia.

W ramach zadań pro­jek­to­wych zosta­nie opra­co­wany  gotowy do testo­wa­nia model lecze­nia śro­do­wi­sko­wego, będą prze­pro­wa­dzone kon­sul­ta­cje modelu i zosta­nie zawią­zane part­ner­stwo na rzecz dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cji usług świad­czo­nych na rzecz osób z podwój­nym rozpoznaniem.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego Pro­gram Ope­ra­cyjny Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój Dzia­ła­nia 4.1

0000034275

« Wróć do listy aktualności