Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt FIM

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich otrzy­mała dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jektu „Ukra­iń­skie kla­stry ener­gii odna­wial­nej — realne narzę­dzie roz­woju i sku­tecz­nej współ­pracy ukra­iń­skich małych i śred­nich przed­się­biorstw”, finan­so­wa­nego ze środ­ków Pol­skiej Pomocy Roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych.

Pro­jekt doty­czy two­rze­nie kla­strów odna­wial­nych źró­deł na Ukra­inie w opar­ciu o naj­lep­sze Pol­skie doświad­cze­nia klasteringu.

indeks

« Wróć do listy aktualności