Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowe projekty Fundacji

- Ukra­ina

- Tadży­ki­stan

Na pod­sta­wie reko­men­da­cji Komi­sji Gran­to­wej Zarząd Fun­da­cji Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej pod­jął decy­zję o dofi­nan­so­wa­niu w ramach Pro­gramu Wspar­cie Demo­kra­cji dwóch pro­jek­tów Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich:

1) Roz­wój orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Tadży­ki­sta­nie i sprawna admi­ni­stra­cja lokalna dro­gami do spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego (TADŻYKISTAN)

Głów­nymi celami pro­jektu jest wzmoc­nie­nie mery­to­ryczne i insty­tu­cjo­nalne tadżyc­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, wspar­cie mery­to­ryczne pozy­tyw­nych zmian w admi­ni­stra­cji lokal­nej oraz kształ­to­wa­nie postaw oby­wa­tel­skich i spo­łecz­nych wśród mło­dego poko­le­nia Tadży­ki­stanu. Dzia­ła­nia pro­jek­towe będą miały miej­sce w Tadży­ki­sta­nie, w regio­nie sog­dyj­skim, w mie­ście Cho­dżent. Przed­się­wzię­cie będzie skie­ro­wane do przed­sta­wi­cieli tadżyc­kich NGO\‘sów, lokal­nej admi­ni­stra­cji i studentów.

2) Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukra­iny (UKRAINA)

Pro­jekt będzie reali­zo­wany w obwo­dzie doniec­kim, ługań­skim i char­kow­skim. Jego głów­nym celem jest wzmoc­nie­nie mery­to­ryczne i orga­ni­za­cyjne ukra­iń­skich Rad Mło­dzie­żo­wych oraz kre­owa­nie postaw oby­wa­tel­skich u mło­dych lide­rów. Trwa­łym efek­tem pro­jektu będzie także opra­co­wana i przy­jęta Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwodu uwzględ­nia­jąca spoj­rze­nie mło­dych ludzi na pro­jek­to­wa­nie przy­szło­ści swo­jego regionu.

 

Pro­gram „Wspar­cie Demo­kra­cji 2014″ jest finan­so­wany w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej MSZ RP w 2014 r.

« Wróć do listy aktualności