Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowe normy!!!

W dniach 3 — 5 kwiet­nia 2013 r. odbyło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli FIM oraz mię­dzy­na­ro­do­wej jed­nostki cer­ty­fi­ku­ją­cej wień­czące prace nad powsta­niem 3 norm.

1) Sys­tem Zarzą­dza­nia Pro­ce­sem Kształ­ce­nia — adre­so­wany do Uczelni Wyższych.

Uczel­nia wpro­wa­dza­jąc wyma­ga­nia stan­dardu będzie zdolna do wyka­za­nia, że reali­zuje świa­domy pro­ces kształ­ce­nia, rozu­miany jako zgod­ność dekla­ra­cji pro­gra­mowo dydak­tycz­nych z wdra­ża­niem ich w spo­sób odpo­wie­dzialny i zro­zu­miały dla inte­re­sa­riu­szy. Sto­so­wa­nie wyma­gań stan­dardu umoż­liwi zde­fi­nio­wa­nie toż­sa­mo­ści wła­snej uczelni prze­kła­da­ją­cej się na jej pozy­cję rynkową.

2) Sys­tem zarzą­dza­nia finan­so­wego — skie­ro­wany do firm.

Sys­tem podaje wyma­ga­nia doty­czące sys­temu zarzą­dza­nia finan­so­wego w celu umoż­li­wie­nia orga­ni­za­cji opra­co­wa­nia i wdro­że­nia poli­tyki finan­so­wej oraz celów uwzględ­nia­ją­cych wyma­ga­nia prawne i inne (np. stan­dardy, dobre prak­tyki, war­to­ści, zwy­czaje), do speł­nie­nia któ­rych orga­ni­za­cja się zobowiązuje.

3) Sys­tem Zarzą­dza­nia Par­ty­cy­pa­cyj­nego — skie­ro­wany do jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicznej

Wyma­ga­nia przed­sta­wione w SZP sta­no­wią pod­stawę do oceny funk­cjo­no­wa­nia samo­rządu w odnie­sie­niu do przy­ję­tych roz­wią­zań z zakresu zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego. Wdro­że­nie sys­temu zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego sta­nowi nato­miast istotne wspar­cie w budo­wa­niu poro­zu­mie­nia spo­łecz­nego, wyzwa­la­niu aktyw­no­ści spo­łecz­nej oraz two­rze­niu zaufa­nia w rela­cjach samo­rząd – obywatele.

 

« Wróć do listy aktualności