Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Oferta dla samorządów

Stra­te­gia Roz­woju / Plan Gospo­darki Niskoemisyjnej

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich wspól­nie z Insty­tu­tem Doradz­twa Inno­wa­cyj­nego Sp. z o.o pro­po­nują pomoc przy opracowaniu

Klu­czo­wym atu­tem naszej oferty jest pre­cy­zyjne dopa­so­wa­nie zapi­sów do prio­ry­te­tów i obsza­rów wspar­cia współ­fi­nan­so­wa­nych z fun­du­szy Unii Europejskiej.

« Wróć do listy aktualności