Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nasze działania na Ukrainie

Od 18.01.2016 roz­po­czę­li­śmy pracę w zjed­no­czo­nych gro­ma­dach w obwo­dzie żyto­mier­skim, chmiel­nic­kim, zakar­pac­kim, iwa­no­fran­kow­skim i czerniowieckim.

Nasi eks­perci pro­wa­dzili spo­tka­nia z miesz­kań­cami oraz wła­dzami nowo   powo­ła­nych gro­mad. Spo­tka­nia słu­żyły pozna­niu opi­nii, potrzeb i pro­ble­mów, które następ­nie zostaną uwzględ­nione w stra­te­giach rozwoju.

Chmielnicki_Berezdiw_2zytomierz_czerwone_1zytomierz_czerwone_5

« Wróć do listy aktualności