Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nasz projekt laureatem konkursu “Dobre praktyki EFS 2013″

Pro­jekt “Świat dobrej przy­szło­ści” uho­no­ro­wany tytu­łem “Naj­lep­szej inwe­sty­cji w czło­wieka 2013″.

 

 Spo­śród 83 zakwa­li­fi­ko­wa­nych zgło­szeń, nade­sła­nych zarówno przez pro­jek­to­daw­ców jak i Insty­tu­cje Pośred­ni­czące i Insty­tu­cje Pośred­ni­czące II stop­nia z całej Pol­ski wyło­niono pro­jekty, które uzy­skały tytuł Naj­lep­sza inwe­sty­cja w czło­wieka 2013. Z nade­sła­nych na tego­roczny kon­kurs orga­ni­zo­wany przez Mini­ster­stwo Roz­woju Regio­nal­nego pro­jek­tów, jury wybrało i nagro­dziło pro­jekty, które zasłu­gują na miano war­to­ścio­wych, nowa­tor­skich, ale przede wszyst­kim przy­no­szą­cych pozy­tywne zmiany w życiu Uczest­ni­ków. Przy oce­nie pro­jek­tów brano pod uwagę takie kry­te­ria jak: dobór grupy doce­lo­wej, kom­plek­so­wość zaofe­ro­wa­nego wspar­cia, efekty reali­za­cji pro­jektu i ich trwa­łość oraz sto­pień osią­gnię­cia wymier­nych korzy­ści grupy doce­lo­wej z otrzy­ma­nego wspar­cia. Tym bar­dziej jest to dla nas ogromne wyróż­nie­nie, że pro­jekt Świat dobrej przy­szło­ści , który aktu­al­nie reali­zu­jemy zdo­był tak wysoką ocenę i zyskał tytuł Naj­lep­szej inwe­sty­cji w czło­wieka 2013.

« Wróć do listy aktualności