Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 

Nagroda Mini­ster­stwa dla Fun­da­cji z Lublina

Pra­gniemy poin­for­mo­wać, iż 4 marca 2014 r. Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich otrzy­mała z rąk Pani Mini­ster Elż­biety Bień­kow­skiej nagrodę „Naj­lep­sza inwe­sty­cja w czło­wieka 2013” w Mini­ster­stwie Infra­struk­tury i Roz­woju w War­sza­wie za reali­za­cję inno­wa­cyj­nego pro­jektuŚwiat dobrej przy­szło­ści”, skie­ro­wa­nego do wycho­wan­ków domów dziecka

Do VII edy­cji kon­kursu „Dobre prak­tyki EFS” zakwa­li­fi­ko­wano ok 100 zgło­szeń. Spo­śród nich wyło­niono pro­jekty, które uznano za naj­lep­sze przed­się­wzię­cia finan­so­wane z Pro­gramu Kapi­tał Ludzki. W gro­nie naj­lep­szych zna­lazł się pro­jekt reali­zo­wany przez naszą Fundację.

 Inno­wa­cyj­ność pro­jektu„Świat dobrej przy­szło­ści” w skali ogól­no­kra­jo­wej prze­ja­wia się w zapro­po­no­wa­nym modelu, opar­tym na włą­cze­niu do pro­cesu wycho­waw­czego men­to­rów – byłych wycho­wan­ków domów dziecka, któ­rzy osią­gnęli w życiu suk­ces i swoim przy­kła­dem wspie­rają mło­dzież przy­go­to­wu­jącą się do usa­mo­dziel­nie­nia. Tuto­rzy (wycho­wawcy) i men­to­rzy pod­czas ws

pól­nej pracy uświa­da­miają poten­cjał, wydo­by­wają zdol­no­ści, wspól­nie wycho­wan­kami usta­lają,
w jakim kie­runku mło­dzi ludzie chcie­liby podą­żyć i co osiągnąć.

W opi­nii nie­za­leż­nego eks­perta, oce­nia­ją­cego zało­że­nia pro­jektu „Świat dobrej przy­szło­ści”, opra­co­wana i prze­te­sto­wana dotych­czas w kil­ku­na­stu pla­ców­kach metoda ma bar­dzo wysoki poten­cjał inno­wa­cyjny i sta­nowi inte­re­su­jące roz­wią­za­nie dla innych domów dziecka w Polsce.

Obec­nie Fun­da­cja reali­zuje dzia­ła­nia z wyko­rzy­sta­niem powyż­szej metody na Ukra­inie i w Mołdawii.

 


« Wróć do listy aktualności