Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Możliwości implementacji polskich doświadczeń reformy ustrojowej na gruncie ukraińskim — panel dyskusyjny

22 kwiet­nia 2009 r. we Lwo­wie przez redak­cję ukra­iń­skiego cza­so­pi­sma spo­łeczno – poli­tycz­nego „Vgo­los” został zor­ga­ni­zo­wany panel dys­ku­syjny doty­czący reformy ustro­jo­wej w Pol­sce oraz moż­li­wo­ści imple­men­ta­cji pol­skich doświad­czeń na grun­cie ukraińskim.

Udział w dys­ku­sji wzięli:

  • przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop, Anna Bie­lak, Robert Gost­kow­ski, Bog­dan Jurczuk)
  • poli­to­lo­dzy Uni­wer­sy­tetu Lwow­skiego im. Iwana Franki
  • radni mia­sta Lwowa
  • Kon­sul Gene­ralny Fede­ra­cji Rosyj­skiej we Lwo­wie: Ewge­nia Guziejew

« Wróć do listy aktualności