Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Monety NBP wspierają WOŚP!

Monety w kształ­cie serca oraz setki wyjąt­ko­wych numi­zma­tów i dzieł sztuki z NBP wspie­rają XX finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy.

W ramach akcji Bank z Ser­cem NBP wysta­wił na aukcje inter­ne­towe 275 przed­mio­tów, które już teraz osią­gnęły cenę 50 000 zł. Aukcje potrwają do 15 stycznia.

W czwar­tek, 5 stycz­nia 2012 roku do obiegu wcho­dzą nie­zwy­kłe monety w kształ­cie serca upa­mięt­nia­jące XX finał Orkie­stry. Pierw­sze sto wybi­tych monet opa­trzo­nych spe­cjal­nymi cer­ty­fi­ka­tami tra­fiło już na cha­ry­ta­tywne aukcje WOŚP. Nie­spo­ty­kany w świa­to­wej numi­zma­tyce kształt monet zapro­po­no­wał sam Jurek Owsiak. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat licy­ta­cji na Alle­gro znajdą się na spe­cjal­nej stro­nie: www.nbp.pl/BANKzSERCEM

Z oka­zji XX finały WOŚP Naro­dowy Bank Pol­ski wpro­wa­dza do obiegu srebrną dzie­się­cio­zło­tówkę w nakła­dzie 60 tysięcy sztuk oraz dwa złote ze stopu Nor­dic Gold w nakła­dzie miliona egzem­pla­rzy. Do pierw­szych stu kom­ple­tów monet obu nomi­na­łów, potwier­dza­ją­cych indy­wi­du­alny numer każ­dego kom­pletu, będzie wydany spe­cjalny cer­ty­fi­kat. Monety z cer­ty­fi­ka­tami można licy­to­wać w ser­wi­sie Alle­gro do 15 stycz­nia 2012 r. Nabywcy kom­ple­tów otrzy­mają cer­ty­fi­kat i podzię­ko­wa­nia za wspar­cie dzia­łań Fun­da­cji WOŚP, pod­pi­sane przez pre­zesa Fun­da­cji WOŚP, Jurka Owsiaka, pre­zesa NBP Marka Belkę oraz pre­zesa Men­nicy Pol­skiej, Tade­usza Steckiewicza.

Na aukcje tra­fiły rów­nież zdję­cia z serii „Por­trety i monety” wraz z mone­tami kolek­cjo­ner­skimi, które są na nich uwiecz­nione. Na 150 zdję­ciach wybitni przed­sta­wi­ciele świata kul­tury i życia spo­łecz­nego, akto­rzy, eko­no­mi­ści, spor­towcy, meda­li­ści olim­pij­scy oraz podróż­nicy pre­zen­tują naj­pięk­niej­sze monety oko­licz­no­ściowe NBP. Tema­tyka każ­dej z pre­zen­to­wa­nych monet jest zwią­zana z dorob­kiem zawo­do­wym lub życiem oso­bi­stym danej osoby np.: Jerzy Buzek pre­zen­tuje monetę „Prze­wod­nic­two Pol­ski w Radzie Unii Euro­pej­skiej”, Lech Wałęsa monetę „Pol­ski sier­pień 1980”, Justyna Kowal­czyk monetę „Pol­ska repre­zen­ta­cja olim­pij­ska Van­co­uver 2010”. Wszyst­kie zdję­cia są z auto­gra­fami sfo­to­gra­fo­wa­nych osób.

Ponadto będzie można wyli­cy­to­wać uni­ka­towe pro­jekty bank­no­tów, które nigdy nie weszły do obiegu, albumy z repro­duk­cjami prac Andrzeja Heidri­cha, bank­not kolek­cjo­ner­ski z wize­run­kiem Marii Skłodowskiej-Curie pod­pi­sany przez jej wnuka i wnuczkę i wiele innych atrak­cyj­nych eksponatów.

W tym roku NBP kolejny raz gra razem z WOŚP. W ubie­głych latach bank wspie­rał Orkie­strę, m.in. emi­tu­jąc serię monet kolek­cjo­ner­skich i oko­licz­no­ścio­wych na jej 10-lecie – w tym jedyną w powo­jen­nej histo­rii Pol­ski monetę z „dziurką” o nomi­nale dwóch zło­tych. W 2004 r. XXIII Kon­fe­ren­cja Dyrek­to­rów Men­nic w San Fran­ci­sco uznała tę monetę za naj­bar­dziej zaawan­so­waną tech­nicz­nie na świe­cie. Dodat­kowo pro­fe­sor Marek Belka peł­niąc funk­cję mini­stra finan­sów zwal­niał z opłat cel­nych, podatku od towa­rów i usług oraz podatku akcy­zo­wego sprzęt medyczny zaku­piony dla pol­skich szpi­tali ze środ­ków zebra­nych przez WOŚP.

 

« Wróć do listy aktualności