Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Młodzież z Białorusi w Lublinie

24 sierp­nia 2012 r. odbyło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli FIM oraz UM Lublin z mło­dzieżą z Białorusi.

Wizyta w Pol­sce odbyła się w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Szczę­śliwe Dzie­ciń­stwo „Giełda Mło­dzie­żo­wych Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich – Lide­rzy Społeczni”.

W trak­cie spo­tka­nia poru­szono kwe­stie doty­czące współ­pracy samo­rządu tery­to­rial­nego z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi na przy­kła­dzie Lublina oraz ini­cja­tyw podej­mo­wa­nych przez insty­tu­cje III sek­tora na przy­kła­dzie dzia­łal­no­ści FIM.

« Wróć do listy aktualności