Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Międzypokoleniowe Partnerstwo dla Przedsiębiorczości

3 kwiet­nia 2013 r. odbyło się semi­na­rium inau­gu­ru­jące pro­jekt “Mię­dzy­po­ko­le­niowe Part­ner­stwo dla Przedsiębiorczości”.

Jest to pierw­szy w Pol­sce pro­jekt w cało­ści sfi­nan­so­wany i reali­zo­wany przez przed­sta­wi­cieli sek­tora komer­cyj­nego i poza­rzą­do­wego pra­gną­cych zarówno swoje doświad­cze­nie, wie­dzę, umie­jęt­no­ści jak i nakład finan­sowy prze­zna­czyć na kre­owa­nie i zmak­sy­ma­li­zo­wa­nie postaw pro­przed­się­bior­czych wśród mło­dych ludzi.

W spo­tka­niu udział wzięli przed­sta­wi­ciele biz­nesu, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, samo­rzą­dów w tym Pre­zy­dent Mia­sta Lublin Krzysz­tof Żuk i Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego Krzysz­tof Het­man oraz redak­to­rzy naczelni lubel­skich mediów.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zało­że­niem wła­snej dzia­łal­no­ści, prze­ku­ciem swo­ich pasji w docho­dowy zawód i zdo­by­ciem doświad­cze­nia u boku naj­więk­szych przed­się­bior­ców Lubelsz­czy­zny zapra­szamy do udziału w pro­jek­cie (start — paź­dzier­nik 2013 r.)

« Wróć do listy aktualności