Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Międzynarodowa wizyta w FIM

W dniu 21 maja 2010 r. odbyła się wizyta przed­sta­wi­cie­lek insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych z Ukra­iny i Gruzji.

Przed­mio­tem spo­tka­nia było mie­rze­nie jako­ści (aspekty meto­do­lo­giczne i prak­tyczne) w pla­ców­kach oświa­to­wych. Pol­skim doświad­cze­niem ze strony Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich dzie­lił się Paweł Pro­kop – Pre­zes Zarządu oraz Anna Bie­lak – Dyrek­tor Biura.

Uczest­nicz­kami spo­tka­nia były tre­nerki sieci EDIT-NET (orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji):

  • Labo­ra­to­rium Kształ­ce­nia Oby­wa­tel­skiego “Poshuk” Towa­rzy­stwa Lwa ze Lwowa (Ukraina)
  • Tre­ner­skiej Grupy orga­ni­za­cji ATINATI z Zug­didi (Gruzja)

 

 

« Wróć do listy aktualności