Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Celnictwa

W dniu 26 stycz­nia 2011 r. w Mini­ster­stwie Finan­sów odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja z oka­zji Świa­to­wego Dnia Cel­nic­twa nt. „Prio­ry­tety i dzia­ła­nia Służby Cel­nej w ramach prze­wod­nic­twa Pol­ski w Radzie Unii Euro­pej­skiej”.
W trak­cie kon­fe­ren­cji Pan Paweł Pro­kop – Pre­zes FIM został odzna­czony za aktywny wkład w mię­dzy­na­ro­dową współ­pracę celną przez Sekre­ta­rza Gene­ral­nego Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Cel­nej – Pana Kunio Mikuriya.

Pro­gram konferencji

 1. Otwar­cie kon­fe­ren­cji przez Szefa Służby Celnej
 • Poli­tyka wschod­nia UE
 • Poli­tyka wschod­nia Polski
 1. Mię­dzy­na­ro­dowa współ­praca celna w kon­tek­ście poli­tyki wschodniej
 • Ogólne kie­runki poli­tyki zagra­nicz­nej Służby Celnej
 • Przed­się­wzię­cia reali­zo­wane przez Służbę Celną z kra­jami sąsied­nimi i w ramach Part­ner­stwa Wschodniego
 • Rola TAXUD Komi­sji Euro­pej­skiej w zakre­sie poli­tyki wschod­niej UE
 • Współ­praca Służby Cel­nej z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi w obsza­rze wzmac­nia­nia służb cel­nych kra­jów Part­ner­stwa Wschodniego
 1. Pre­zy­den­cja Pol­ski w UE
 • Koor­dy­na­cja Pre­zy­den­cji w Mini­ster­stwie Finansów
 • Cele i dzia­ła­nia w obsza­rze celnym
 1. Wrę­cze­nie dyplo­mów i odznaczeń

 

 

« Wróć do listy aktualności