Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Lubelskie Partnerstwo Publiczno — Społeczne

22 kwiet­nia 2013 r. odbyła się kon­fe­ren­cja z udzia­łem przed­sta­wi­cieli trzech sek­to­rów: publicz­nego, poza­rzą­do­wego i biznesu.

37 insty­tu­cjom człon­kow­skim LPPS, w tym Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich wrę­czono podzię­ko­wa­nia za aktywną współ­pracę w wypra­co­wy­wa­niu i wdra­ża­niu modelu współ­pracy mię­dzy­sek­to­ro­wej Lubel­skiego Part­ner­stwa Publiczno — Spo­łecz­nego nakie­ro­wa­nego na wspar­cie osób znaj­du­ją­cych się w szcze­gól­nej sytu­acji na rynku pracy.

 

« Wróć do listy aktualności