Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Leżajsko – lubelska delegacja w Periatyniu

W dniach 13 – 17 sierp­nia w Peria­ty­niu (woje­wódz­two Połtaw­skie) prze­by­wała dele­ga­cja z Leżaj­ska, któ­rej towa­rzy­szył pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich – Paweł Pro­kop. Olek­sij Ria­bo­koń (szef Urzędu Rejo­no­wego) uczest­ni­czył w pro­gra­mie STUDY TOURS TO POLAND (finan­so­wa­nego ze środ­ków Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści). Od tego przy­jazdu roz­po­częły się, trwa­jące do dziś, bar­dzo pręż­nie się roz­wi­ja­jące part­ner­skie rela­cje z powia­tem Leżajskim.

W Peria­ty­niu odby­wał się festi­wal pio­senki ukra­iń­sko – pol­skiej „Peria­tyń – Leżajsk 2008”. Zespoły z Leżaj­ska („Leliwa” i „Meri­tum”) zro­biły wielką furorę, szcze­gól­nie śpie­wa­jąc i tań­cząc pie­śni ukraińskie.

W Peria­ty­niu Robert Żoły­nia (Sta­ro­sta Leżaj­ski), Agnieszka Wyczar­ska (Peł­no­moc­nik ds. SZJ) oraz Paweł Pro­kop uczest­ni­czyli w semi­na­rium pt. „Wpro­wa­dza­nie SZJ wg normy ISO w dzia­łal­no­ści orga­nów samo­rządu lokalnego”.

Bar­dzo obie­cu­jąco wygląda kon­ty­nu­acja współ­pracy w tymże zakre­sie w trój­ką­cie: Urząd Rejo­nowy w Peria­ty­niu, Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżaj­sku, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Na zapro­sze­nie władz woje­wódz­twa uczest­ni­czy­li­śmy w olbrzy­mim i wspa­nia­łym wyda­rze­niu kul­tu­ralno – wysta­wien­ni­czym, jakim jest Jar­mark Soro­czyń­ski (naj­więk­sze wyda­rze­nie tego typu na Ukra­inie, a może i w Euro­pie Wschodniej).

Tra­dy­cyj­nym (rok­rocz­nie) gościem Jar­marku jest Pre­zy­dent Ukra­iny Wik­tor Jusz­czenko. My mie­li­śmy przy­jem­ność spo­tkać pierw­szego Pre­zy­denta Ukra­iny Leonida Krawczuka.

« Wróć do listy aktualności