Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konwent Sekretarzy Gmin i Powiatów

Kazi­mierz Dolny, 25 — 26 listo­pada 2013 r.

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Zwią­zek Gmin Lubelsz­czy­zny ser­decz­nie zapra­szają na KONWENT SEKRETARZY GMIN I POWIATÓW, które odbę­dzie się w dniach 25–26 listo­pada 2013 r. w Hotelu Kazi­mie­rzówka (ul. Góry 10, Kazi­mierz Dolny).

Tema­tem kon­wentu będą  naj­now­sze ten­den­cje w zarzą­dza­niu samo­rzą­dem, w tym m.in.:

  • Zmiany w bez­pie­czeń­stwie informacji
  • Out­so­ur­cing – nowe szanse na opty­ma­li­za­cję funk­cjo­no­wa­nia samorządu
  • Bench­mar­king – inno­wa­cyjne pla­no­wa­nie strategiczne

Szcze­gó­łowy pro­gram Kon­wentu — do pobra­nia Pro­gram Kon­wentu (pdf)

UCZESTNIKOM KONWENTU ZAPEWNIAMY

  • doświad­czoną kadrę prelegentów;
  • zaświad­cze­nie potwier­dza­jące uczest­nic­two w konwencie;
  • zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach dwuosobowych;
  • wyży­wie­nie;

 CENA UCZESTNICTWA W KONWENCIE

 1. Dla przed­sta­wi­cieli gmin zrze­szo­nych w ZGL: 560,00 zł (słow­nie: pięć­set sześć­dzie­siąt 00/100 zł)

 2. Dla przed­sta­wi­cieli pozo­sta­łych gmin i powia­tów: 760,00 zł (słow­nie: sie­dem­set sześć­dzie­siąt 00/100 zł)

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Ankiety zgło­sze­niowe (ankieta_zgloszeniowa_-_Konwent_Sekretarzy) wraz z potwier­dze­niem prze­lewu pro­simy prze­sy­łać do dnia 21.11.2013 na adres: ilona.mierzwa@fim.org.pl lub fax: 81 532 14 25

OSOBY DO KONTAKTU

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich: P. Ilona Mierzwa, tel.: 81 441 33 44, e-mail: ilona.mierzwa@fim.org.pl

Zwią­zek Gmin Lubelsz­czy­zny: P. Mag­da­lena Koma­niecka, tel.: 81 444 02 80, e-mail: zgl@zgl.pl

 

Ser­decz­nie zapraszamy !

 

« Wróć do listy aktualności