Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celebration

 

Menedżerska skuteczność – społeczna odpowiedzialność

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

adres: ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7
20–078 Lublin
tel.: (+48) 81 441 33 44
tel./fax: (+48) 81 532 14 25
e-mail: biuro@fim.org.pl
www: www.fim.org.pl
KRS: 0000290822
NIP: 712–308-96–56
REGON: 060295371
KONTO: 84 1020 3150 0000 3602 0071 3073

Bank PKO BP

II Oddział w Lublinie

DOKUMENTY FUNDACJI
Sta­tut Fundacji

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2014

Sprawozdanie_merytoryczne_2014

Spra­woz­da­nie mery­to­ryczne 2013

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2013

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści 2012 (zło­żone do MPiPS)

Spra­woz­da­nie mery­to­ryczne 2012

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2012

Bilans 2012

Rachu­nek wyni­ków 2012

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści 2011 (zło­żone do MPiPS)

Spra­woz­da­nie mery­to­ryczne 2011

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2011

Bilans 2011

Rachu­nek zysków i strat 2011

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści 2010 (zło­żone do MPiPS)

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2010

ORGAN REJESTRUJĄCY:

Sąd Rejo­nowy Lublin-Wschód w Lublinie

z sie­dzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospo­dar­czy – Kra­jowy Rejestr Sądowy