Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konsultacje środowiskowe

Z przy­jem­no­ścią pra­gniemy poin­for­mo­wać, iż w ramach pro­jektu „Wspól­nie możemy wię­cej” opra­co­wane zostały wstępne zało­że­nia inno­wa­cyj­nego modelu de insty­tu­cjo­na­li­za­cji usług świad­czo­nych na rzecz osób z tzw. podwójną dia­gnozą psychiatryczną.

W związku z opra­co­wa­niem wstęp­nych zało­żeń modelu zapra­szamy wszyst­kich Pań­stwa zain­te­re­so­wa­nych wspar­ciem osób cho­rych psy­chicz­nie i uza­leż­nio­nych do wyra­że­nie swo­jej opi­nii i suge­stii na temat naszych roz­wią­zań. Swoją opi­nię można prze­słać droga mailową na adres :

biuro@fim.oeg.pl lub anna.bielak@fim.org.pl. Pań­stwa suge­stie będą dla nas nie­zwy­kle cenne przy opra­co­wa­niu osta­tecz­nej wer­sji modelu.

Wkrótce też będzie miało miej­sce bada­nie ankie­towe pro­wa­dzone wśród leka­rzy psy­chia­trów, psy­cho­lo­gów, tera­peu­tów, pie­lę­gnia­rek, peda­go­gów oraz zogni­sko­wane wywiady gru­powe. Kon­sul­ta­cje będą pro­wa­dzone także wśród cho­rych, ich rodzin i człon­ków naj­bliż­szego otoczenia.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego Pro­gram Ope­ra­cyjny Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój Dzia­ła­nia 4.1

0000034275

« Wróć do listy aktualności