Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Informacyjnego w Kiszyniowie

Pol­ska Fun­da­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na Rzecz Roz­woju „Wie­dzieć Jak”

poszu­kuje kan­dy­data na sta­no­wi­sko: Dyrek­tor Cen­trum Infor­ma­cyj­nego dla Władz Lokal­nych w Moł­da­wii w Ialo­veni pod Kiszyniowem.

Zada­niem nowo­pow­sta­ją­cego Cen­trum infor­ma­cyj­nego jest zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści moł­daw­skich samo­rzą­dów w dostę­pie do mię­dzy­na­ro­do­wych środ­ków pomo­co­wych i roz­wo­jo­wych oraz wzmac­nia­niu współ­pracy moł­daw­skich samo­rzą­dów z insty­tu­cjami part­ner­skimi w Pol­sce oraz innych kra­jach. Cen­trum jest ele­men­tem dzia­łań pod­ję­tych na rzecz Moł­da­wii w ramach Demo­cracy Part­ner­ship Chal­lenge reali­zo­wa­nego przez Wspól­notę Demo­kra­cji (Com­mu­nity of Demo­cra­cies). Dzia­ła­jące w ramach Pol­skiej Fun­da­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na rzecz Roz­woju „Wie­dzieć Jak” Cen­trum będzie współ­fi­nan­so­wane w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy rozwojowej.

 Zadania:

- współ­two­rze­nie i kie­ro­wa­nie pracą Centrum;

- kie­ro­wa­nie kil­ku­oso­bo­wym zespo­łem eks­per­tów lokal­nych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów z państw uczest­ni­czą­cych w projekcie;

- peł­nie­nie roli pośred­nika pomię­dzy pomo­co­wymi insty­tu­cjami mię­dzy­na­ro­do­wymi a moł­daw­skimi wła­dzami lokalnymi;

- współ­praca z wła­dzami lokal­nymi, admi­ni­stra­cją pań­stwową, przed­sta­wi­ciel­stwami dyplo­ma­tycz­nymi w Kiszy­nio­wie, mię­dzy­na­ro­do­wymi dono­rami oraz insty­tu­cjami part­ner­skimi w Pol­sce oraz innych kra­jach uczest­ni­czą­cych w „Mol­dova Task Force”;

- pla­no­wa­nie i orga­ni­za­cja semi­na­riów, kon­fe­ren­cji, wizyt stu­dyj­nych, umie­jęt­ność oraz świad­cze­nie pomocy w opra­co­wa­niu wnio­sków projektowych

- współ­two­rze­nie stra­te­gii roz­woju sek­tora samo­rzą­do­wego w Mołdawii, .

 Wymagania:

- mini­mum 3 lata doświad­cze­nia w kie­ro­wa­niu zespołem;

- doświad­cze­nie w reali­za­cji pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, naj­le­piej zwią­za­nych z pro­ble­ma­tyką samorządności;

- doświad­cze­nie w pracy na samo­dziel­nym sta­no­wi­sku zwią­za­nym z obsza­rem dzia­ła­nia Cen­trum (samo­rząd­ność lokalna, fun­dra­ising, szkolenie);

- odpo­wie­dzial­ność, sys­te­ma­tycz­ność i dokład­ność, umie­jęt­ność samo­dziel­nej pracy, sta­wia­nia sobie zadań i ich realizacji;

- kom­pe­ten­cje spo­łeczne, komu­ni­ka­cyjne, orga­ni­za­cyjne i negocjacyjne;

- zna­jo­mość języka moł­daw­skiego, angiel­skiego i rosyj­skiego; ewen­tu­al­nie rosyj­skiego i angiel­skiego lub rosyj­skiego, angiel­skiego i francuskiego

- wykształ­ce­nie wyższe.

Sta­no­wi­sko oferuje:

- cie­kawą i pełną wyzwań pracę na eks­po­no­wa­nym sta­no­wi­sku za granicą,

- zatrud­nie­nie na pod­sta­wie umowy o pracę na okres 15 mie­sięcy (począw­szy o paź­dzier­nika 2012),

- pracę w zespole pro­fe­sjo­na­li­stów, osób aktyw­nych i otwar­tych na współpracę,

- moż­li­wość roz­woju zawodowego,

- nie­zbędne narzę­dzia pracy i szkolenia,

 Czas pracy i dodat­kowe świadczenia:

- od ponie­działku do piątku (40 godzin) w godzi­nach biu­ro­wych roz­li­czany na zasa­dzie zadaniowości,

- zapew­niamy wyna­jem miesz­ka­nia w Kiszyniowie.

Osoby zain­te­re­so­wane i speł­nia­jące powyż­sze kry­te­ria pro­simy o prze­sy­ła­nie CV w języku angiel­skim i listów moty­wa­cyj­nych do 22 sierp­nia br. na adres mailowy: praca@solidarityfund.pl

Pol­ska Fun­da­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na Rzecz Roz­woju „Wie­dzieć Jak” zastrzega, że skon­tak­tuje się jedy­nie z wybra­nymi osobami.

Pol­ska Fun­da­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na Rzecz Roz­woju „Wie­dzieć Jak” prosi o zamiesz­cze­nie w CV poniż­szej klau­zuli: „Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­cesu rekru­ta­cyj­nego zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z 29 sierp­nia 1997r. (Dz. U nr 133, poz. 883)”.*

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Pol­skiej Fun­da­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na Rzecz Roz­woju „Wie­dzieć Jak”: www.solidarityfund.pl

*Źró­dło: Pol­skia Fun­da­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na Rzecz Roz­woju „Wie­dzieć Jak”: www.solidarityfund.pl

« Wróć do listy aktualności