Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 1 — 3 paź­dzier­nika w Lubli­nie odbył się Kon­gres Ini­cja­tyw Europy Wschodniej.

W Kon­gre­sie uczest­ni­czyło ponad 1000 osób z 17 państw — ludzie kul­tury, przed­sta­wi­ciele mini­sterstw, samo­rzą­dów, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i śro­do­wisk akademickich.

Po raz kolejny Lublin zazna­cza się w Euro­pie jako miej­sce wymiany ideii, wie­dzy i doświad­czeń oraz budo­wa­nia i umac­nia­nia rela­cji mię­dzy narodami.

Bli­sko 700-letnia histo­ria i poło­że­nie geo­gra­ficzne pre­de­sty­nują Lublin do roli cen­trum kom­pe­ten­cji wschod­nich — przy­znał Krzysz­tof Żuk, pre­zy­dent mia­sta, pod­czas inau­gu­ra­cji kon­gresu na Zamku Lubelskim.

Pro­gram Kon­gresu opra­co­wany został przez mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów two­rzą­cych Radę Pro­gra­mową Kon­gresu. Prze­wod­ni­czą­cym Rady Pro­gra­mo­wej Kon­gresu Ini­cja­tyw Europy Wschod­niej jest Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM.

Ponadto przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji (m.in. Paweł Pro­kop, Marek Mły­nar­czyk) pro­wa­dzili semi­na­ria i panele dys­ku­syjne nt. “25 lat samo­rządu – suk­ces Pol­ski regio­nal­nej i lokal­nej, przed­sta­wie­nie doświad­czeń i pro­mo­cja dobrych praktyk”.

Kon­gres Ini­cja­tyw Europy Wschod­niej jest corocz­nym wyda­rze­niem orga­ni­zo­wa­nym w Lubli­nie od 2012.

Wię­cej infor­ma­cji o Kon­gre­sie na stro­nie: www.kongres.lublin.eu

12096095_895370203883654_1949189356887906593_n 12096578_894982040589137_573557582782988948_n 12096593_894982270589114_4664812253912457454_n 12107713_895368227217185_3723774853742208580_n 12107717_895369447217063_5075751855055436833_n 11221893_894982070589134_6495161600843654239_n 12038346_894982043922470_4600435174803204955_n 12043044_896432370444104_6361114477580315102_n 12074502_894983317255676_2005430020576326424_n

« Wróć do listy aktualności