Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konferencja Wschodnia Oś Kultury – Kultura dla rozwoju Polski Wschodniej

Kon­fe­ren­cja odbyła się w dniach 18 – 19 maja 2011 r. w Lublinie .

Panel dys­ku­syjny nt. „Kul­tura ponad gra­ni­cami. Per­spek­tywy współ­pracy trans­gra­nicz­nej” popro­wa­dził Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Pro­gram konferencji

Mul­ti­me­dialna rela­cja z wyda­rze­nia http://europeanweb.tv/program/wok

« Wróć do listy aktualności