Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Kolejna wizyta polskich konsultantów w Samarze

W dniach 7 – 11 paź­dzier­nika 2008 r. pol­scy kon­sul­tanci prze­by­wali w Sama­rze. W trak­cie pobytu zostały prze­pro­wa­dzone szko­le­nia meto­dyczne dla tre­ne­rów wewnętrznych.

 Ramowy pro­gram szkolenia:

 • Abe­ca­dło warsz­tatu dobrego trenera
 • Przy­go­to­wa­nie szko­le­nia (dobry kurs „krok po kroku”)
 • Cechy dobrego trenera
 • Główne błędy popeł­niane przez trenerów
 • Struk­tura pro­wa­dze­nia warsztatu
 • Korzy­sta­nie z pomocy wizu­al­nych (rzut­niki, flip­chart etc)
 • Sie­dem eta­pów pro­wa­dze­nia prezentacji
 • Nowo­cze­sne stan­dardy pro­wa­dze­nia szko­leń — pra­cow­nia kra­wiecka – szko­le­nie „skro­jone na miarę”
 • Zarzą­dza­nie firmą szko­le­niową – wybrane prak­tyczne aspekty
 • Tre­ne­rzy wewnętrzni w fir­mach – nowa epoka w szko­le­niach czy schy­łek firm szkoleniowych
 • Współ­praca firmy szko­le­nio­wej z klien­tami ( spo­rzą­dze­nie raportu, ser­wis doradczy)

Stwo­rze­nie w admi­ni­stra­cji publicz­nej grupy tre­ne­rów wewnętrz­nych to ważny krok w kon­tek­ście two­rze­nia efek­tyw­nego sys­temu edu­ka­cyj­nego – tre­ne­rzy wewnętrzni uczest­ni­cząc w szko­le­niach, mogą zdo­bytą wie­dzę prze­ka­zać współpracownikom.

 Ponadto doko­nano pod­su­mo­wa­nia nowo­opra­co­wa­nej stra­te­gii szko­le­nia pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji publicznej.

 

Part­ne­rzy pro­jektu : Sto­wa­rzy­sze­nie „Povolzje”

 Pro­jekt finan­so­wany ze środ­ków Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gramu Fun­da­cji Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji „RITA – Prze­miany w Regionie”

« Wróć do listy aktualności