Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Kawiarenka obywatelska

26 kwiet­nia 2013 r. odbyła się dys­ku­sja „Aktyw­ność oby­wa­tel­ska – szanse i bariery”

Kawia­renka oby­wa­tel­ska została zor­ga­ni­zo­wana przez Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jektu “Lubel­skie Forum — Aktywni Oby­wa­tele” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Szwajcarię.

Ramowy pro­gram kawia­renki obywatelskiej:

- Otwar­cie Kawia­renki Oby­wa­tel­skiej – Woj­ciech Dec – Pre­zes FLOP

- Dzia­ła­nia Związku Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych – Ewe­lina Jocek – Dyrek­tor FLOP

- Par­ty­cy­pa­cja spo­łeczna – za, czy prze­ciw? – Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menadżerskich

- „Budżet oby­wa­tel­ski — jako metoda zarzą­dza­nia mia­stem bez­po­śred­nio przez miesz­kań­ców” – Krzysz­tof Jaku­bow­ski – Pre­zes Fun­da­cji Wolności

- Panel dys­ku­syjny „Aktyw­ność oby­wa­tel­ska – szanse i bariery”

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Szwaj­ca­rię w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Europejskiej

 

« Wróć do listy aktualności