Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Grupa Zagranica zaprasza do udziału w akcji „Solidarni z Białorusią. Kartka do uwięzionego Alesia Bialackiego”

Orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe współ­pra­cu­jące ze śro­do­wi­skami poza­rzą­do­wymi na Bia­ło­rusi, sku­pione w Gru­pie Zagra­nica orga­ni­zują akcję wysy­ła­nia kar­tek z życze­niami uro­dzi­no­wymi dla Ale­sia Bia­lac­kiego, zasłu­żo­nego bia­ło­ru­skiego obrońcy praw czło­wieka, prze­trzy­my­wa­nego od sierp­nia w aresz­cie w Miń­sku, m.in. z powodu infor­ma­cji, jakie prze­ka­zała na jego temat pol­ska Pro­ku­ra­tura Generalna.

Kartki z życze­niami uro­dzi­no­wymi będzie można pod­pi­sać pod­czas Pik­niku VI Ogól­no­pol­skiego Forum Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych w sobotę 17 wrze­śnia na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, w godzi­nach 11:00 – 18:00, na sto­iskach: Grupy Zagra­nica pod Pała­cem Pre­zy­denc­kim oraz Fun­da­cji Bato­rego pod Kościo­łem Wizytek.

25 wrze­śnia Aleś Bia­lacki obcho­dzi uro­dziny. Będziemy wysy­łać mu kartki z życze­niami: „Drogi Ale­siu, życzymy Ci – byś jak naj­szyb­ciej cie­szył się wol­no­ścią w swoim kraju!”. W ten spo­sób chcemy wyra­zić naszą soli­dar­ność z nim i wszyst­kimi dzia­ła­czami prze­śla­do­wa­nymi przez reżim Łuka­szenki i żal, że nasze wła­dze przy­czy­niły się do Jego uwię­zie­nia. Kartki z zebra­nymi pod­pi­sami wyślemy do aresztu w Miń­sku, gdzie prze­trzy­my­wany jest Bia­lacki. Infor­ma­cje o akcji prze­ka­żemy Jego współ­pra­cow­ni­kom z „Via­sny”. Zależy nam na sze­ro­kim oddźwięku, chcemy, żeby tych kar­tek było jak najwięcej!

Aleś Bia­lacki jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych bia­ło­ru­skich dzia­ła­czy spo­łecz­nych, prze­wod­ni­czą­cym Cen­trum Obrony Praw Czło­wieka „Via­sna” oraz wice­prze­wod­ni­czą­cym Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji Praw Czło­wieka. W czerwcu, pod­czas Wro­cław Glo­bal Forum, został uho­no­ro­wany Nagrodą Wol­no­ści. Na początku sierp­nia został zatrzy­many przez bia­ło­ru­skie służby pod pre­tek­stem uchy­la­nia się od podat­ków: przez zało­żone na jego nazwi­sko konta w ban­kach w Pol­sce i Litwie prze­ka­zy­wane były dota­cje i daro­wi­zny na pomoc dla osób repre­sjo­no­wa­nych przez bia­ło­ru­skie wła­dze. Bia­lacki został zatrzy­many m.in. na pod­sta­wie infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez pol­ską Pro­ku­ra­turę Gene­ralną. Dziś grozi mu kara do sied­miu lat pozba­wie­nia wolności.

 

 

« Wróć do listy aktualności