Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Cer­ty­fi­kat Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią wg normy ISO 9001:2008 potwier­dza wysoką jakość zarzą­dza­nia, a także speł­nia­nie wyma­gań normy w zakre­sie szko­le­nia, doradz­twa i kon­sul­tingu dla firm komer­cyj­nych i insty­tu­cji publicznych

 

 

POLITYKA JAKOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH

Celem naszej Fun­da­cji jest:

  • budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez pro­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i orga­ni­za­cji pozarządowych,
  • dzia­ła­nia edu­ka­cyjne, pro­mo­wa­nie modelu ucze­nia sie przez cale życie,
  • wzmac­nia­nie przed­się­bior­czo­ści, kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w wymia­rze gospo­dar­czym i społecznym.

Fun­da­men­tem naszej dzia­łal­no­ści jest doświad­cze­nie, pro­fe­sjo­na­lizm i niezawodność