Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Indywidualne warsztaty w obwodzie wołyńskim

W czerwcu 2013 r. eks­perci FIM odwie­dzili 6 rodzin­nych domów dziecka.

W ramach indy­wi­du­al­nych warsz­ta­tów, rodzicom-wychowawcom została prze­ka­zana inno­wa­cyjna meto­do­lo­gia dot. pracy z wycho­wan­kami pro­wa­dząca do ich usa­mo­dziel­nie­nia, poprzez wzmoc­nie­nie ich kom­pe­ten­cji oso­bi­stych spo­łecz­nych i zawodowych.

Pod­stawą do prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów była dia­gnoza dzieci, oparta na zaso­bach. W ramach poprzed­nich dzia­łań pro­jek­to­wych dzie­ciom i rodzi­com zostały prze­ka­zane spe­cjalne indy­wi­du­alne arku­sze do wypełnienia.

Na bazie arku­szy została opra­co­wana indy­wi­du­alna cha­rak­te­ry­styka każ­dego dziecka, pod kątem jego cech psycho-społecznych i pre­dys­po­zy­cji zawo­do­wych. Dia­gnoza sku­piała się głów­nie na sil­nych stro­nach dziecka.

Dia­gnozą objęto łącz­nie dwa­dzie­ścioro dzieci w wieku 14 — 18 lat z sze­ściu rodzin­nych domów dziecka w Obwo­dzie Wołyń­skim. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyli zarówno rodzice — wycho­wawcy, jak rów­nież dzieci.

W ramach warsz­ta­tów uczest­ni­kom zostały prze­ka­zane mate­riały i narzę­dzia do dal­szej pracy, wpie­ra­jące: moty­wa­cję, samo­re­gu­la­cję, samo­świa­do­mość, empa­tię, umie­jęt­no­ści spo­łeczne oraz pla­no­wa­nie ścieżki kariery zawodowej.

W wizy­cie uczest­ni­czyli: dr Mał­go­rzata Sitar­czyk — adiunkt w Zakła­dzie Psy­cho­lo­gii Wycho­waw­czej i Psy­cho­lo­gii Rodziny UMCS, Paweł Frą­czek — Dyrek­tor Pla­cówki Opie­kuń­czo– Wycho­waw­czej “Pogodny Dom” w Lubli­nie oraz Marek Mły­nar­czyk i Bog­dan Jur­czuk z Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Wszyst­kim rodzi­nom dzię­ku­jemy za gościnę i oka­zaną życzliwość!

 Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/svit

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

« Wróć do listy aktualności