Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


II Polsko – Ukraińskie Forum Gospodarcze „Samorząd. Gospodarka. Przyjazna Granica”

W dniach 2 – 4 marca 2011 roku we Lwo­wie odbyło się II Pol­sko – Ukra­iń­skie Forum Gospo­dar­cze „Samo­rząd. Gospo­darka. Przy­ja­zna Gra­nica”. Forum odbyło się w ramach dzia­łal­no­ści Cen­trum Współ­pracy Pol­sko – Ukra­iń­skiej w Kra­śniku, finan­so­wa­nego ze środ­ków Nor­we­skiego Mecha­ni­zmu Finansowego.

Orga­ni­za­to­rem Forum był Urząd Mia­sta Kra­śnik we współ­pracy z Fun­da­cją Euro­pej­ski dia­log ze Lwowa, Pol­sko — Ukra­iń­ska Izba Gospo­dar­cza, Fun­da­cja Roz­woju Demo­kra­cji Lokal­nej oraz Lubel­ski Klub Biz­nesu. Part­ne­rem mery­to­rycz­nym Forum była Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Patro­nat nad Forum objął samo­rząd Mia­sta Lwów, Lwow­ska Obwo­dowa Admi­ni­stra­cja Pań­stwowa, Kon­sul Gene­ralny RP oraz samo­rząd Mia­sta Lublin.

 

PROGRAM FORUM

2 marca

  • Przy­jazd uczest­ni­ków do godz. 19.00, hotel Dnister
  • 20.00 – kolacja

3 marca

10.00 – Otwar­cie Forum — Miro­sław Wło­dar­czyk — Bur­mistrz Mia­sta Kra­śnik
10.15 – Prze­mó­wie­nie (przedstawiciel/le Lwowa)

10.30–12.00 – BLOK SAMORZĄDOWY

10.30–10.50 – Współ­praca samo­rządu z III sek­to­rem: Pol­ska i Ukra­ina – Paweł Pro­kop, Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, doradca Pre­zy­denta Mia­sta Lublin ds. dia­logu z part­ne­rami spo­łecz­nymi oraz współ­pracy z kra­jami Europy Wschod­niej
10.50–11.10 – Formy i narzę­dzia wspie­ra­nia przed­się­bior­czo­ści przez admi­ni­stra­cję lokalną w Pol­sce – dr Mariusz Sien­kie­wicz, Fun­da­cja Cen­trum Roz­woju Lokal­nego
11.10 – 11.30 – Rola pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych w roz­woju miast ukra­iń­skich – Ana­to­liy Che­me­rys, Wice­dy­rek­tor Zarzą­dza­jący Sto­wa­rzy­sze­nia Miast Ukra­iny
11.30–12.00 – Marka jako efekt mar­ke­tingu tery­to­rial­nego – Piotr Lutek, Kan­ce­la­ria Dorad­cza Syner­gia
12.00–12.30 – Prze­rwa kawowa

12.30–15.00 – BLOK GOSPODARCZY

12.30–12.40 – Otwar­cie czę­ści gospo­dar­czej Forum – Tade­usz Piłat, Wice­pre­zes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospo­dar­czej
12.40–13.00 – Rola i zada­nia Lwow­skiej ICC – Dmi­trij Afta­nas, Pre­zes Lwow­skiej Izby Handlowo-Przemysłowej
13.00–13.20 – Eko­no­miczny poten­cjał i inwe­sty­cyjne pro­po­zy­cje Iwano-Frankowska – Lubo­myr Slo­bo­dian, Zastępca Mera Mia­sta Iwano-Frankowsk
13.20–13.40 – Polsko-ukraińska wymiana gospo­dar­cza – Piotr Guzow­ski, Polsko-Ukraińska Izba Gospo­dar­cza
13.40–13.55 – Dostęp do ryn­ków wschod­nich – nie­wy­ko­rzy­stane szanse dla firm pol­skich i ukra­iń­skich –Euge­niusz Hyz, Pre­zes Regio­nal­nego Parku Prze­my­sło­wego w Świd­niku Sp. z o.o.
13.55–14.25 – Zakła­da­nie firmy i zatrud­nia­nie na Ukra­inie i w Pol­sce – Tade­usz Piłat, Kan­ce­la­ria Piłat, Bor­suk i Part­ne­rzy
14.25–14.45 – Dobre prak­tyki w prze­ciw­dzia­ła­niu korup­cji w orga­ni­za­cji – Jerzy Dzi­ko­wicki
14.45–15.00 – Kul­tura orga­ni­za­cyjna insty­tu­cji oto­cze­nia biz­ne­so­wego –Agnieszka Gąsior-Mazur, Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Lubel­ski Klub Biz­nesu
15.00–16.00 – Lunch

16.00–17.10 – BLOK – PRZYJAZNA GRANICA

16.00–16.20 – Uspraw­nie­nia na przej­ściach gra­nicz­nych wpro­wa­dzane przez Służbę Celną – Mał­go­rzata Eisen­ber­ger, Rzecz­nik Pra­sowy Izby Cel­nej w Prze­my­ślu
16.20–16.40 – Uspraw­nie­nia na przej­ściach gra­nicz­nych wpro­wa­dzane przez Straż Gra­niczną – Elż­bieta Pikor, Rzecz­nik Pra­sowy Biesz­czadz­kiego Oddziału Straży Gra­nicz­nej w Prze­my­ślu
16.40–16.55 – Współ­praca III sek­tora ze służbą celną i gra­niczną Pol­ski i Ukra­iny — dobra prak­tyka – Marek Mły­nar­czyk, Koor­dy­na­tor Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich
16.55–17.10 – Part­ner­stwo Wschodnie-szanse i moż­li­wo­ści – Nata­lia Gmur­kow­ska, Koor­dy­na­tor pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, Fun­da­cja Roz­woju Demo­kra­cji Lokalnej-Regionalny Ośro­dek w Lubli­nie
17.10–17.30 – PANEL DYSKUSYJNY – dobre prak­tyki współ­pracy samo­rzą­do­wej w obsza­rze trans gra­nicz­nym – Paweł Pro­kop, Pre­zes Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, doradca Pre­zy­denta Mia­sta Lublin ds. dia­logu z part­ne­rami spo­łecz­nymi oraz współ­pracy z kra­jami Europy Wschod­niej
17.30 – zakoń­cze­nie I dnia Forum
18.00 – kola­cja, hotel Dnister

4 marca

9.00–11.30 – BLOK GOSPODARCZY

9.00–9.15 – Stra­te­giczne zarzą­dza­nie marką w pro­fe­sjo­nal­nym biz­ne­sie – Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, ESSE — pr & mar­ke­ting & coaching
9.15–9.30 – Rola tar­gów w wymia­nie gospo­dar­czej Polska-Ukraina – Kry­styna Węclewicz-Grajek, Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Lubel­skie
9.30–9.45 – Opty­ma­li­za­cja wybra­nych pro­ce­sów biz­ne­so­wych: rachun­ko­wość zarząd­cza, kon­tro­ling, out­so­ur­cing – Maria Uchman, Uchman Exper­tis Kan­ce­la­ria Doradz­twa Podat­ko­wego
9.45–10.05 – Prawne aspekty umów, roz­li­cza­nie kon­tak­tów – Tade­usz Piłat, Kan­ce­la­ria Piłat, Bor­suk i Part­ne­rzy
10.05–10.20 – Szanse ukra­iń­skich przed­się­bior­ców w wymia­nie trans­gra­nicz­nej z UE – Wie­sław Hora­bik, Wydaw­nic­two Bio­gram Wie­sław Hora­bik
10.20–10.35 – Budo­wa­nie efek­tyw­nych prze­wag kon­ku­ren­cyj­nych firm na glo­bal­nych ryn­kach – dr Adam Wło­dar­czyk, Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lubli­nie
10.35–10.50 – Mar­ke­ting inter­ne­towy, jako budo­wa­nie prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej– Tomasz Kuryło, Firma ENZO Sp. z o.o.

10.50 – 11.30 – BLOK KONSORCJA/BLOK WYDAWNICTWA (bloki odby­wają się równoległe)

BLOK KONSORCJA

10.50–11.05 – Dobre prak­tyki w zarzą­dza­niu pro­jek­tami – Jerzy Dzikowicki

11.05–11.30 – Kon­sor­cja, efekty syner­gii – Tade­usz Namedyński

BLOK WYDAWNICTWA

10.50–11.15 – Pro­blemy pro­duk­cji i dys­try­bu­cji publi­ka­cji elek­tro­nicz­nych – Bogu­sław Sere­dyń­ski
11.15–11.30 – Dys­try­bu­cja wydaw­nictw za pomocą klubo-księgarni – Joanna Fudal
11.30–11.50 – PANEL DYSKUSYJNY – dobre prak­tyki polsko-ukraińskiej współ­pracy – Piotr Guzow­ski, Polsko-Ukraińska Izba Gospo­dar­cza, pod­su­mo­wa­nie Forum
12.00 – zakoń­cze­nie II dnia Forum
12.00–13.00 – Lunch
13.30 – Wyjazd uczestników

« Wróć do listy aktualności